Pohreb

Pohreb

Všetky sviatosti a predovšetkým sviatosti uvádzania do kresťanského života majú za cieľ poslednú Veľkú noc Božieho dieťaťa, ktorá ho cez smrť uvedie do života v Kráľovstve. Vtedy sa naplní, čo kresťan vyznával vo viere a nádeji: „Očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku.“

Slávenie pohrebu

Kresťanský pohreb je liturgickým slávením Cirkvi. Služba Cirkvi tu má za cieľ jednak vyjadriť účinné spoločenstvo so zosnulým a jednak umožniť na ňom účasť spoločenstvu zídenému na pohrebe a ohlasovať mu večný život.

Praktické informácie

Slávenie pohrebu ohlásia pozostalí kňazovi na fare alebo v sakristii kostola. Pri osobnom stretnutí dohodnú termín konania pohrebu a ostatné náležitosti. Prvotné oznámenie môže byť aj telefonicky.

Pohreb u nás je spravidla spojený so svätou omšou za zosnulého. Najmä pozostalým sa veľmi odporúča, aby sa podľa potreby vyspovedali (je to možné aj v pol hodine pred konaním pohrebu) a mohli tak pri pohrebnej omši prijať Najsvätejšiu Eucharistiu. Je vhodné, aby sa rodina zapojila aj do služieb pri liturgii.

Rodina si môže zabezpečiť vlastného kantora a organistu, alebo osloviť niektorého z domácich organistov.

Pred konaním pohrebu rodina zosnulého odovzdá kňazovi List o prehliadke mŕtveho potvrdený príslušným  Matričným úradom.