Sviatosti

Sviatosti sú viditeľné znaky, cez ktoré nám Boh udeľuje a rozhojňuje
sviatostnú milosť, tzn. Boží život v nás. K prijatiu každej sviatosti
predchádza náležitá príprava.Okrem sviatostí prostredníctvom svätenín, zvolávame Božie požehnanie,
pri ktorom sa Cirkev modlí nad určitým predmetom, aby osoba, ktorá ho
používa, rástla vo viere a v láske. Cez tieto spásonosné znaky má
pôsobiť Kristov kríž v každodennom živote toho, kto ich používa. Medzi
sväteniny tiež patrí požehnanie príbytkov, ktoré si môžete dohodnúť s
kňazom. Medzi sväteniny patrí aj kresťanský pohreb, ktorým preukazujeme
úctu mŕtvemu ľudskému telu a odprevádzame ho v modlitbe na cestu do
večnosti.