Farská charita

Farská charita Ladce

Farská charita vo Farnosti v Ladcoch bola zaregistrovaná v Diecéznej charite v Žiline dňa 7.1.2015 v rámci projektu Mosty charity. Ide o spoločenstvo veriacich dobrovoľníkov farnosti, ktoré vydáva svedectvo o Božej milosrdnej láske prostredníctvom konkrétnej služby núdznym.

Ak sa chcete stať dobrovoľníkmi, ste srdečne vítaní. Ak viete, komu treba pomôcť, radi Vás vypočujeme a urobíme, čo bude v našich silách a možnostiach. Môžete sa obrátiť priamo na dobrovoľníčky Katarínu Filiačovú, Janette Šedovú a Emíliu Červenú. K dispozícii je tiež tel. číslo 0905 196 555. Podnety môžete dať aj elektronickou formou na facebooku na stránke Farská charita LADCE alebo mailom na adresu FCHLA@azet.sk.

O projektoch budeme informovať v oznamoch nedeľných omší, na výveske, v časopise a na internete.

Dobrovoľné príspevky môžete posielať na bankový účet Farskej charity zriadený farským úradom:

IBAN: SK20 0900 0000 0051 0758 7799  BIC: GIBASKBX   VS:20150701.

 Za akúkoľvek pomoc – srdečne Pán Boh zaplať.