Pohreb

„Cirkev, ktorá ako matka sviatostne nosila kresťana vo svojom lone počas
jeho pozemského putovania, sprevádza ho aj na konci jeho cesty, aby ho
odovzdala do Otcových rúk.“ (KKC 1683)

Kresťanský pohreb má svoju formu a obsah, ktorý vyjadruje vieru Cirkvi.
Je to modlitbové odprevadenie zosnulého na ceste do večnosti. Pri
pohrebnom obrade preto nežiadajte kňaza o hodnotenie života zosnulého.
Príbuzní alebo blízki môžu, po dohovore s kňazom, predniesť 5 minút pred
pohrebným obradom rozlúčkový príhovor, ktorý by mal vyjadrovať ich
osobný vzťah k zosnulému.
Postup pri vybavovaní pohrebu:
1. Príbuzní spolu s pohrebnou službou dohodnú dátum a čas pohrebu.
2. Matrika vystaví „Úmrtný list“.
3. Na Farský úrad prinesiete osobne „List o prehliadke mŕtveho“ (kópiu)
a s kňazom si dohodnete podrobnosti cirkevného obradu.
Stretnutie na Farskom úrade si môžete dohodnúť na tel. č. 0910 911 002,
alebo ma nájdete na fare.
Súčasťou pohrebných obradov sú pohrebné piesne. Z tohto dôvodu sa čím
skôr skontaktujte s organistom a spevákmi tel. č.  0907 584 562 (p.
Tonka Faturíková). Po pohrebe sa s nimi finančne vyrovnajte.
Svätá omša za zosnulého býva spravidla pred pohrebnými obradmi. Pred
svätou omšou môžete pristúpiť k sviatosti zmierenia a sväté prijímanie
pri svätej omši obetujte za pokoj duše zosnulého. Pri príležitosti
pohrebu môžete pre potreby farnosti obetovať obetný milodar.