Pomazanie chorých

Sviatosť pomazania chorých vyslúžime chorému na požiadanie po každej
svätej omši. K chorému, ktorý nemôže prísť do kostola a chce prijať túto
sviatosť, môžete dohodnúť osobne alebo telefonicky 0910 911 002 v
ktoromkoľvek čase. Spoločné vysluhovanie sviatosti pomazania chorých
vysluhujeme v našom kostole na Svetový deň chorých 11. februára pri
spomienke na Pannu Máriu Lurdskú.

Najistejšie je umožniť svojim starým a chorým príbuzným prijímať
sviatosti pravidelne na prvé piatky, alebo aspoň na sviatky Veľkej noci
či Vianoc. Návštevu chorých zahláste v sakristii.